2014/03/12

ကိုယ္​ပိုင္​ အကုသိုလ္

င ရဲ ေ တြ ေ တ ာ့ ၾကီ း ကု န္ ေ တ ာ့ မ ယ္ ထ င္ ပါ ရဲ့

အိ မ္ ေ ထ ာ င္ မ ျပဳ ပဲ သ ာ း သ မီ း လို ခ် င္ တဲ့ ေ ရ ာ ဂါ က

သိ သိ သ ာ သ ာ ဆို း ရြ ာ း လ ာ တ ယ္

ရ ေ သ့ စိ တ္ ေ ျဖ ေ ပါ့

ေ က် ာ င္ း ဆ ရ ာ ဘ ၀ မွ ာ

အိ မ္ မ က္ ေ တြ ပဲ့ ပဲ့ က် လ ာ

အ ေ ဖ...

က် ေ န ာ့္ ရႊံ ႏြ ာ း ရု ပ္ ေ လ း မွ ာ ဘို ႔ပါ မ လ ာ ေ တ ာ့ ဘူ း ။ ။

  - ေ မ ာ င္ မို း ျမ င့္

၄.၉.၂၀၁၀

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons