2014/03/13

​ေက်းပုရပိုက္​

တိ မ္ မွ် င္ ေ တြ ကို တ စ္ စ စီ ဆြဲ ထု တ္
စိ တ္ ကူ း အ ပု ပ္ ေ တြ နဲ႔
ေ န ေ လ ာ င္ ေ န တဲ ့အ ေ ရ ျပ ာ း
မိ ေ က် း ေ ရ...
ပူ စ ပ္ ပူ ေ လ ာ င္ နဲ႔ ေ န သ ာ း မ က် တို င္ း
က ဗ် ာ ေ တြ ပဲ ထု တ္ ေ ရ း ေ န ရ တ ယ္ ။


ျမိဳ႕ ၾကီ း ျပ ၾကီ း
လို င္ း က ာ း တို း စီ း ဖူ း တ ယ္
ဒါ လ ည္ း ဘ ၀ မ ဟု တ္ ျပ န္ ဘူ း
ငါ တို႔...အ ျမ င္ ေ တြ ၀ါ း
သ တ္ ပံု ေ တြ မွ ာ း ေ န ၾက တ ယ္ ။

ဆို ၾက ပါ စို႔...မိ ေ က် း ရ ယ္
က မၻာ ၾကီ း လံု း တ ယ္ ေ ပါ့
အ ရွိ တ ရ ာ း ကို ခ ဏ ေ မွ ာ က္ လို႔
သိ ခ် င္ စ မ္ း ရဲ့
ဘာ ေ ၾကာ င့္ လံု း ရ သ လဲ
ငါ မ သိ ဘူ း...မိ ေ က် း ။


ဒီ လိ ုပါ ပဲ ေလ...
ငါ က လ ည္ း န င့္ ကို
က မၻာ ၾကီ း လံု း ေ န သ လို ခ် စ္ တ ာ က လြဲ ရ င္
အိ မ္ ေ မြ း တိ ရိ စၧ ာ န္ ေ တ ာ င္
ခ် က္ စ ာ း တဲ့ ေ က ာ င္ ေ ပါ့ ။


လ မ္ း ေ ဘ း လၻ က္ ရ ည္ ဆို င္ ထို င္
ရွိ တဲ့ ပို က္ ဆံ ( ၂၀၀ ) တ န္ အ ႏြ မ္ း ေ လ း နဲ႔
ည ေ န ခ င္ း ကို ၀ ယ္
ဒု ကၡ သ ည္ ျဖ စ္ မွ န္ း မ သိ ျဖ စ္
အ ျပ စ္ ေ တြ သ ာ တို း
" မ ရွိ ခို း နို း " ရ ယ္ တဲ့ ေ လ ။


ဘ ၀ ကို စိ တ္ တို င္ း က် တ ည္ ေ ဆ ာ က္ ဖို႔
စိ တ္ ထဲ မွ ာ န စ္ ေ န တဲ့ အ ရ ာ ေ တြ
တ စ္ စ စီ ျပ န္ ေ ဖ ာ္ ေ န မိ
( ၁ ) ယ င ္း မ ာ တ ံဆိ ပ္ မိ န္ း မ စီ း ဖိ န ပ္ တ စ္ ရံ
( ၂ ) ေ ခါ င္ း စီ း ၾကိဳ း ႏွ စ္ ကြ င္ း
( ၃ ) ေ ရွ ာ က္ ခ်ိဳ သီ း တ စ္ လံု း
( ၄ ) ငါ း ပိ ရ ည္ တ စ္ ခြ က္ နဲ႕
( ၅ ) ၾက ာ ဇ ံခ် က္ တ စ္ ပြဲ
ျပီ း ျပ ည့္ စံု တဲ႔ ဘ ၀ ရ ျပီ ။


ငါ့ တ ာ ယ ာ ဖ ိန ပ္ ေ လ း ျပ တ္
သဲ ၾကိဳ း အ သ စ္ တ ပ္ တု န္ း က ေ ပါ့
ၾက ယ္ မ ေ ၾကြ ပဲ...
ေ န ပူ စ ပ္ ခါ း အ ေျပ း အ လႊ ာ း နဲ႔
သ တိ တ ရ ဆု ေ တ ာ င္ း ေ ပ း တ ယ္
မိ ေ က် း....
န င့္ ႏု တ္ ခ မ္ း ေ တြ ထ ာ ၀ ရ ခ်ိဳ ပါ ေ စ ။


အ ကၤ်ီ တ စ္ ထ ည္ နဲ႔ ေ ဆ း လိ ပ္ မီ း ေ ပါ က္
က င္ း ခ် ည္ တြ ယ္ မဲ့ လ က္ တ စ္ ေ ခ် ာ င္ း
အို...အ ေ တြ း ေ တြ
သ ရဲ စီ း က ုန္ ျပီ ထ င္ ပါ ရဲ့
မ ေ ျပ ာ ေ က ာ င္ း ေ ျပ ာ ေ က ာ င္ း မိ ေ က် း ရ ယ္
တ က္ ႏွိဳ င္ ရ င္
အိ မ္ မ က္ ထဲ ေ တ ာ င္ ဧ ည့္ ၀ တ္ မ ျပဳ ပါ နဲ႔ ။


ဒံု း ေ ပ က တ္ သ တ္
အ တၱ ေ တြ ဒ ရြ တ္ ဆြဲ
ခ ပ္ ထူ ထူ ဘ ၀ ထဲ မွ ာ
ေ လ ခ်ိဳ ေ သြ း ျပီ း ေ ခ် ာ့ သိ ပ္ ဖို႔
ေ စ ာ င္ ၾက မ္ း တ စ္ ထ ည္ ေ တ ာ င္ မ ရွိ ဘူ း ။


မိ ေ က် း....ေ ရ
ပ် င္ း ရိ ေ လ း တြ႔ဲ...
တ စ္ ေ ယ ာ က္ ထဲ ရွိ တဲ့ အ ခါ
ေ လ ာ က ဓံ ထို း ႏွ က္
က ၾကိဳ း ေ တြ ပ် က္ လို႔
အိ ပ္ စ က္ အ န ာ း ယူ လို ရ င္
ငါ့ ကို ေ ခၚ ပါ
ည ေ ယ ာ င္ ဖ န္ ဆ င္ း
ငါ့ ကို ယ္ ငါ အ ေ မွ ာ င္ ခ င္ း လို႔
ခ ပ္ ဖြ ဖြ ေ လ း က ဗ် ာ ရြ တ္
န င္ တ စ္ ေ ယ ာ က္..
စိ တ္ လြ တ္ ကို ယ္ လြ တ္ အိ ပ္ စ က္ ႏွိဳ င္ ေ စ ရ ပါ ့မ ယ္ ။


ေ ဟ ာ ... မိ ေ က် း
စံ ပါ ယ္ ေ တြ ေ ဖြ း ေ ဖြ း လွဳ ပ္ ပြ င္႔
န င့္ ရ ာ သီ ေ ရ ာ က္ ျပီ
သူ တို႔...ပ င္ လံု း ကၽြ တ္
ပြ င့္ ေ ၀ ၊ ေ ၾကြ က် ၊ ေ ျမ ခ
တ စ္ ခါ တ စ္ ခါ က ေ လ း ဘ ၀ ကို သ တိ ရ သ လိ ုပဲ
ငါ ရို း ရို း ေ လ း လြ မ္ း ေ န မ ယ္ ။            ။


- ေမာင္မိုးျမင့္
၁၈.၅.၂၀၁၀
ည ၁၁နာရီ မိနစ္ ၂၀

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons