2011/10/27

၁၂။ ကြန္ျပဴတာအေျခခံ အပိုင္း (၃)

ကြန္ျပဴတာအေျခခံမ်ားအားလံုးကိုမလြမ္းဆီမွကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။
www.fivethreeworld.net

ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံ
အပိုင္း (၃)

ဒီေန ့ေတာ့ Keyboard အေၾကာင္းေလး အေသးစိတ္ရွင္းျပပါမယ္…
Keyboard
The keys on a keyboard let you enter information and instructions into a computer.
Most keyboards have 101 keys. Your keyboard may look different from the keyboard shown here.

Keyboard ဟာ ကြန္ပ်ဴတာထဲကုိ အခ်က္အလက္မ်ားထည့္သြင္းႏိုင္တဲ့ ခလုတ္ေလးမ်ားပါ၀င္ပါတယ္…
Keyboard မွာ 101 Keys အနည္းဆံုးပါ၀င္ၿပီး ယခုအခါ 104, 105 Keyboard မ်ားကို အသံုးျပဳပါတယ္…
Escape Key
You can press Esc to quit a task you are performing.

မိမိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကို Cancel လုပ္ခ်င္တဲ့အခါ Esc Key ကို ႏိွပ္ရပါမယ္…

Function Keys
These keys let you quickly perform specific task. For example, in many programs you can press F1 to display help information.

F1 ကေန F12 အထိ ရိွတဲ့ Key ကို Function Key မ်ားလို ့ ေခၚပါတယ္…
မိမိသံုးစြဲေသာ Software ေပၚမူတည္ၿပီး Function Key ဟာ အသံုး၀င္တဲ့ Keys မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္…ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား Program ေတြမွာ F1 Key ကို ႏွိပ္ရင္ Help information ေပၚလာမွာပါ…
Alt+F4 ႏိွပ္လွ်င္ မိမိဖြင့္ထားေသာ Windows ကို ပိတ္သည့္အခါ သံုးႏိုင္ပါတယ္..
မည္သည့္ Windows မွ ဖြင့္မထားပဲ Alt+F4 ကို ႏွိပ္လွ်င္ Shut Down Dialog Box ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္…

Backspace Key
You can press Backspace to remove the character to the left of the cursor.

Backspace Key ဟာ Cursor ရဲ့ ဘယ္ဖက္မွာရိွတဲ့ စာလံုးကို ဖ်က္သည့္အခါ သံုးႏိုင္ပါတယ္…

Delete Key
You can press Delete to remove the character to the right of the cursor.

Delete Key ကေတာ့ Cursor ရဲ့ ညာဖက္မွာရိွတဲ့ စာလံုးကို ဖ်က္သည့္အခါ သံုးႏိုင္ပါတယ္…

Status Lights
These lights indicate whether the Num Lock or Caps Lock features are on or off.

Status Light ဟာ Num Lock ဒါမွမဟုတ္ Caps Lock ပိတ္၊ မပိတ္ ျပပါတယ္…

Numeric Keypad
When the Num Lock light is on, you can use the number keys (0 through 9) to enter numbers. When the Num Lock light is off, you can use these keys to move the cursor around the screen. To turn the light on or off, press Num Lock.

Numeric Keypad မွာ Num Lock မီးလင္းေနရင္ နံပါတ္မ်ားကို သံုးႏိုင္ၿပီး Num Lock ပိတ္ထားပါက Screen ေပၚမွာ Cursor ေရႊ ့ေျပာင္းတာကို သံုးလို ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္…

Arrow Keys
These keys let you move the cursor around the screen.

Arrow Key မ်ားဟာ Screen ေပၚမွာ Cursor ေရႊ ့ေျပာင္းရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္…

Enter Key
You can press Enter to tell the computer to carry out a task. In a word processing program, press this key to start a new paragraph.

မိမိအလုပ္ၿပီးေျမာက္တဲ့အခါ Enter Key ကို ႏွိပ္ပါတယ္… စာေရးတဲ့ Program ေတြမွာေတာ့ ေနာက္စာပိုဒ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလိုတဲ့အခါ Enter Key ကို ႏွိပ္ပါတယ္…

Application Key
You can press the Application key to quickly display shortcut menu for an item on your screen.

Application Key ဟာ Shortcut menu ေပၚလိုတဲ့အခါ သံုးတဲ့ Key ပါ…

Spacebar
You can press the Spacebar to insert a blank space.

Spacebar ဟာ Space ျခားခ်င္တဲ့အခါ သံုးပါတယ္…


Windows Key
You can press the Windows key to quickly display the Start menu when using the Windows XP, Vista or Windows 7 operating systems.

Windows key ကို ႏိွပ္ရင္ Start menu ကို ဖြင့္လိုက္တာပါ…

Ctrl and Alt Keys
You can use the Ctrl or Alt key in combination with another key to perform a specific task. For example, in some programs you can press Ctrl and S to save a document.

Ctrl နဲ ့ Alt Key မ်ားဟာ တျခား Key မ်ားနဲ ့ တြဲႏိွပ္ျခင္းျဖင့္ အသံုး၀င္ေသာ Command မ်ား ေပးႏိုင္ပါတယ္…
Ctrl+S ဆိုလွ်င္ Save Command ပါ…
Ctrl+C ဆိုလွ်င္ Copy ျဖစ္ၿပီး Ctrl+V ဆိုလွ်င္ Paste ျဖစ္ပါတယ္..
တစ္ခုခုမွားသြားခဲ့လွ်င္ Ctrl+Z ႏွိပ္ပါက Undo Command နဲ ့တူပါတယ္…
Ctrl+A ဟာ Select All ျဖစ္ပါတယ္…

Caps Lock and Shift Keys
These keys let you enter text in uppercase (ABC) and lower case (abc) letters.
Press Caps Lock to change the case of all letters you type. Press the key again to return to the original case.
Press Shift in combination with another key to type an uppercase letter.

Caps Lock ဟာ စာအားလံုးကို Uppercase သံုးခ်င္တဲ့အခါမွာ သံုးတာပါ…
သာမန္စာေရးတဲ့အခါ Caps Lock on ထားစရာမလိုပဲ Shift နဲ ့ Letter Key တြဲႏိွပ္ရင္ Uppercase Letter ျဖစ္ပါတယ္…

Types of Keyboard
Wireless
Wireless keyboards do not use a cable to connect to a computer. A wireless keyboard uses an infrared transmitter and receiver to communicate with a computer.

Wireless Keyboard သံုးတဲ့အခါ ႀကိဳးမ်ားနဲ ့ ခ်ိတ္ဆက္စရာမလိုေတာ့ပါ…

Ergonomic
Ergonomically designed keyboards position your hands naturally and support your wrists so you can work more comfortably.

Ergonomic Keyboard ဟာ စာ႐ိုက္တဲ့အခါ လက္ေကာက္၀တ္အေနအထားကို သက္ေတာင့္သက္သာရိွေစရန္ ျပဳလုပ္ထားတာပါ…

Built-in Enhancements
Many new keyboards include built-in enhancements such as touchpad, microphones, speakers and volume control.

တစ္ခ်ိဳ ့ေသာKeyboard မ်ားတြင္ touchpad, microphone, speaker နဲ ့ Volume Control မ်ားကို တပ္ဆင္ထားပါတယ္…

Position your hands
Most keyboards have small bumps on the F and J keys. These bumps help you position your fingers without looking at the keyboard.

မိမိလက္အေနအထားကို Keyboard မၾကည့္ပဲ ထားႏိုင္ရန္ F နဲ ့ J Key တို ့တြင္ အဖုေလး ျပဳလုပ္ထားပါတယ္…

Keyboard Shortcuts
Most programs let you select commands by using keyboard shortcuts. These shortcuts are often shown on the menus. For example, to select the Save command in some programs, you can press the Ctrl and S keys.
A plus sign (+) between two key names tells you press and hold down the first key before pressing the second key.

Keyboard Shortcut Key မ်ားတြင္ Ctrl+S လို ့ျပထားလွ်င္ ပထမ Key ျဖစ္ေသာ Ctrl Key ကို ဖိထားၿပီး ဒုတိယ Key ျဖစ္ေသာ S ကို ႏွိပ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္…


Print Sceen ျပဳလုပ္ျခင္း

Keyboard မွာပါတဲ့ PrtSc Key ဟာ Print Screen ပါ…

၁။ မိမိ Monitor တြင္ တင္ထားေသာပံုကို လိုခ်င္လွ်င္ PrtSc Key ကို ႏိွပ္လိုက္ပါ…

၂။ Start>>>All Program>>>Accessories>>>Paint ကို ဖြင့္လိုက္ပါ…

၃။ Edit Menu ကို ႏိွပ္ၿပီး Paste ျပဳလုပ္ပါက မိမိ Monitor Screen ကို ျမင္ရပါလိမ့္မယ္…

၄။ File>>>Save as ကို ႏိွပ္ၿပီး Save as type မွာ JPEG နဲ ့ သိမ္းပါ… Bitmap Image အေနနဲ ့သိမ္းလွ်င္ File Size ႀကီးပါတယ္…Monitor ေပၚရိွ Windows ကိုသာ လိုခ်င္လွ်င္ Alt+PrtSc ကို ႏွိပ္ရပါမယ္…

Paint တြင္ Paste ျပဳလုပ္ၾကည့္ပါက Windows ကိုသာ Print ျပဳလုပ္သြားပါမယ္…
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...
0 ဦးမွတ္ခ်က္ေရးထားတယ္:

Post a Comment

စကားတစ္ခြန္းေတာ႕ေျပာခဲ႕သင္႕တယ္

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons