2011/10/27

၁၃။ ကြန္ျပဴတာအေျခခံ အပိုင္း (၄)

ကြန္ျပဴတာအေျခခံမ်ားအားလံုးကိုမလြမ္းဆီမွကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။
www.fivethreeworld.net
ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံ
အပိုင္း (၄)ဒီေန ့ Monitor အေၾကာင္း ရွင္းျပပါမယ္…

Monitor
A monitor displays text and images generated by the video card.
A video card is also called a video adapter, video board, graphics adapter and graphics board or graphics card.

Monitor ဟာ Graphic Card ေၾကာင့္ စာေတြ၊ ပံုေတြ ျမင္ရတာပါ…
Graphic Card ကို Video Adapter, Video Card, Video Board, Graphic Adapter စသျဖင့္ ေခၚပါတယ္…

Size
The size of a monitor is measured diagonally across the screen. Common monitor sizes are 14, 15, 17 and 21 inches.

Monitor အရြယ္အစားကို Monitor ကို ေထာင့္ျဖတ္တိုင္းတာပါတယ္… မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၄-လက္မ၊ ၁၅-လက္မ၊ ၁၇-လက္မ၊ ၂၁-လက္မတို ့ကို အသံုးျပဳပါတယ္…

Flat-panel
A flat-panel monitor uses Liquid Crystal Display (LCD), which is the same type of display found in most digital wristwatches.ယခုအခါ Liquid Crystal Display (LCD) သံုးတဲ့ Flat-Panel Monitor မ်ားကို အသံုးျပဳပါတယ္…

Screen Saver
A screen saver is a moving picture or pattern that appears on the screen when you do not use a computer for a period of time.
Screen savers were originally designed to prevent screen burn, which occurs when an image appears in a fixed position for a period of time.

Screen Saver ဆိုသည္မွာ မိမိကြန္ပ်ဴတာကို ေခတၱအသံုးမျပဳေသာအခ်ိန္တြင္ Screen ကို Burn မျဖစ္ေစရန္ ေရြ ့ရွားေနေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ား ထည့္ထားျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္္…

Resolution
Resolution determines the amount of information a monitor can display.
Resolution is measured by the number of horizontal and vertical pixels. A pixel is the smallest element on the screen. Pixel is short for picture element.

Resolution ဆိုတာ Monitor မွာ ျပေနေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ားရဲ့ အရည္အေသြးကို ျပတာပါ…
Resolution ကို အလ်ားလိုက္နဲ ့ ေဒါင္လိုက္ Pixels မ်ားနဲ ့ ေဖာ္ျပပါတယ္…

A monitor lets you adjust the resolution to suit your needs.


Monitor Resolution ကို လိုအပ္သလို ေျပာင္းေပးႏိုင္ပါတယ္…

640x480 Pixels

800x600 Pixels

1,024x768 Pixels

1,280x1,024 Pixels


Lower resolutions display larger images so you can see information more clearly.

Resolution နည္းရင္ ပံုမ်ားဟာ ပိုႀကီးၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ ့ျမင္ႏိုင္ပါတယ္…

Higher resolutions display smaller images so you can display more information at once.

Resoution ျမင့္ရင္ေတာ့ ပံုမ်ားဟာ ေသးငယ္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်က္ျခင္း ျပေပးႏိုင္ပါတယ္….

Color Depth
The number of colors a monitor can display determines how realistic images appear on a screen. More colors result in more realistic images.

Monitor Screen ေပၚမွာ အစစ္အမွန္ပံုရိပ္မ်ားေပၚတာကို အေရာင္အေရအတြက္နဲ ့ တိုင္းတာ ေဖၚျပပါတယ္…

VGA
Video Graphics Array (VGA) monitors display 16 colors at a resolution of 640x480. This is the minimum standard for computer systems.

ယခင္က VGA (Video Graphic Array) ဟာ အေရာင္-၁၆ မ်ိဳးသာပါၿပီး Resolution မွာ 640x480 Pixels သာ ရိွပါတယ္…

SVGA
Super Video Graphics Array (SVGA) monitors display more colors and higher resolutions than VGA monitors. Most new computer systems offer SVGA.

ယခုအခါ SVGA (Super Video Graphics Array) Monitor မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး Resolution ပိုျမင့္ပါတယ္…

အေရာင္မ်ားနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး အေခၚအေ၀ၚေလးသိရန္ တင္ျပပါတယ္…

16 Colors (4-bit color)

256 Colors (8-bit color)

65,536 Colors (16-bit color)

16,777,216 Colors (24-bit color)


Modem

A modem lets computers exchange information through telephone line.

A modem translates computer information into a form that can transmit over phone lines.

Modem ဆိုတာ တယ္လီဖံုးလိုင္းနဲ ့ ဆက္သြယ္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းလို ့ရတဲ့ အရာေလးပါ…

Phone Line
You do not need a separate phone line to use a modem. You can use the same phone line for telephone and modem calls. If your telephone and modem share the same line, make sure you turn off the call waiting feature when using your modem, since this feature could disrupt the modem connection.

Modem ကို အသံုးျပဳဖို ့ သီးျခား တယ္လီဖံုးတပ္ဆင္ရန္ မလိုပါ… အသံုးျပဳေနေသာ တယ္လီဖံုးကိုပင္ တယ္လီဖံုးေရာ Modem ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္… လိုင္းတစ္ခုထဲကို အသံုးျပဳတဲ့အတြက္ Modem အသံုးျပဳခ်ိန္မွာ တယ္လီဖံုးမွ Call waiting feature ကို ျဖဳတ္ထားရပါတယ္…

The receiving modem translates the information it receives into a form the computer can understand.


Modem က ကြန္ပ်ဴတာက နားလည္ေအာင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံ ေျပာင္းလဲေပးပါတယ္…

Modem Applications
Modem အသံုးျပဳပံုမ်ား

Connect to the Internet
A modem lets you connect to the Internet. This lets you access a vast amount of information and meet thousands of people with similar interests.

Modem ဟာ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္…

Exchange Information
When traveling or at home, you can use a modem to access information stored on the network at work. You can send and receive electronic messages (e-mail) and work with office files.

မိမိအိမ္နဲ ့ အလုပ္ကို Network ခ်ိတ္ထားမယ္ဆိုရင္ E-mail (Electronic Mail) နဲ ့ Office Files မ်ားကို ပို ့တာနဲ ့လက္ခံတာကို Modem ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္…

Send and Receive Faxes
Most modems can send and receive faxes. With a fax modem, you can create a document on your computer and then fax the document to another computer or fax machine.
When a computer receives a fax, the document appears on the screen. You can review and print the document, but you cannot edit the document unless you have Optical Character Recognition (OCR) Software.

Modem ကို အသံုးျပဳၿပီး Fax မ်ားကို ပို ့တာ နဲ ့ လက္ခံတာကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္… မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာ စာ႐ိုက္ၿပီး Fax modem မွတစ္ဆင့္ တျခားကြန္ပ်ဴတာနဲ ့ Fax Machine ကို ေပးပို ့ႏိုင္ပါတယ္…

Types of Modems
Modem အမ်ိဳးအစားမ်ား

An internal modem is a circuit board that plugs into an expansion slot in a computer. This type of modem is generally less expensive than an external modem, but is more difficult to set up.
You can see the edge of an internal modem at the back of a computer.

Internal Modem ဆိုတာ Circuit Board ျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ Casing ထဲရိွ Expansion slot မွာ တပ္ဆင္ထားပါတယ္…
Internal Modem က External Modem ထက္ ေစ်းသက္သာေပမဲ့ Set up လုပ္ဖို ့ ခက္ခဲပါတယ္…

External Modem
An external modem is a small box that plugs into the back of a computer. An external modem takes up room on your desk, but you can use this type of modem with more than one computer.
Status lights on the modem tell you about the current transmission. For example, the RD light is on when the modem is receiving data.

External Modem ကေတာ့ ေသးငယ္တဲ့ Box ေလးပါပဲ… External Modem ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးထက္ ပိုသံုးႏိုင္ပါတယ္…

Modem Speed
The speed of a modem determines how fast it can send and receive information through telephone lines.
Modem speed is measured in bits per second (bps). You should buy a modem with a speed of at least 56,000 bps (56 Kbps).
Buy the fastest modem you can afford. Faster modems transfer information more quickly.

Modem ရဲ့ Speed ကို bits per second (bps) နဲ ့ တိုင္းတာပါတယ္… အနည္းဆံုး 56Kbps (56-Kilobits per second) ရိွတဲ့ Modem ကို ၀ယ္ယူအသံုးျပဳသင့္ပါတယ္…

ဒါေၾကာင့္ မိမိအိမ္တြင္ အင္တာနက္တပ္ဆင္လိုပါက-

၁။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္စံု (Computer Case, Monitor, Keyboard, Mouse)

၂။ Modem ရိွရပါတယ္… Internal Modem or External Modem ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္…

၃။ Digital Telephone Line ရိွရပါမယ္…


၄။ အင္တာနက္ကို ထုတ္လႊင့္ေပးေနေသာ Internet Service Provider ရိွရပါမယ္…

၅။ မိမိအိမ္တြင္ အင္တာနက္ကို ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးထက္ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္လိုပါက ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ Network Interface Card တပ္ဆင္ထားရပါမယ္…
(Network နဲ ့ပတ္သက္၍ ေနာင္တြင္ အေသးစိတ္ ရွင္းျပပါမယ္…)လြမ္းေရးထားတာကို ေသခ်ာဖတ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေမးခြန္းေလး ျပန္ေမးခ်င္ပါတယ္…

မိမိအသံုးျပဳတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာရဲ့ Operating System Software က ဘာလဲ ?

မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာ ဘာ Application Software ေတြ တင္ထားပါသလဲ?

မိမိအသံုးျပဳတဲ့ CPU က ဘာအမ်ိဳးအစားလဲ?

Harddisk က ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ? (GB)

RAM ကေရာ ဘယ္ေလာက္ထည့္ထားလဲ?(MB or GB)

DVD R/W တပ္ဆင္ထားသလား?

CD R/W တပ္ထားတာလား?

Graphic Card ကေရာ ဘာအမ်ိဳးအစားလဲ?

Monitor Resolution ဘယ္ေလာက္လုပ္ထားလဲ? သိခ်င္ပါတယ္…

ေျဖႏိုင္ရင္ ေျဖေပးပါ…

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ…
 

0 ဦးမွတ္ခ်က္ေရးထားတယ္:

Post a Comment

စကားတစ္ခြန္းေတာ႕ေျပာခဲ႕သင္႕တယ္

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons