2012/07/16

လိုအပ္တာကိုေဒါင္းပါ (marquee)


ေမာက္ေမာက္ေလး: အကုိေရ မဂၤလာပါ ၿဖစ္ႏုိင္ရင္ လုိအပ္တာကုိေဒါင္းပါ လုိမ်ဳိးကုဒ္ေလးေတြ တင္ေပးပါလာဗ်ာ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနပါတယ္ ။
ေမာင္သက္ေ၀     း က်ေနာ္အခ်ိန္သိပ္မရလို႕ပါဗ်ာလိုခ်င္တာေတြမျပည္႕စံုခဲ႕ရင္ေကာ မက္ေရးေပးထားခဲ႕ပါ။က်ေနာ္သံုးေနတဲ႕ေနရာက အရာေတြကိုပဲတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ လိုအပ္သလိုသာျဖတ္ညွပ္ကပ္သံုးလိုက္ပါ။

<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" direction="up" width="100%" height="200" align="center">
<div class="clear"></div>
<span class="widget-item-control">
<span class="item-control blog-admin">
<a class="quickedit" href="http://www.blogger.com/rearrange?blogID=7494992141692581959&amp;widgetType=HTML&amp;widgetId=HTML25&amp;action=editWidget&amp;sectionId=sidebar" onclick='return _widgetmanager._popupconfig(document.getelementbyid("HTML25"));' target="configHTML25" title="Edit">
<img alt="" src="http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png" height="18" width="18" />
</a>
</span>
</span>
<div class="clear"></div>
<div class="box">
<div class="box_top" id="block_title_no_8">
<h2>&nbsp; ဘာေတြကိုရွာေနတာလဲ</h2>
<br />
<div style="clear: both;"></div>
<div class="box_mid">
<div class="content" id="block_no_4077553">
<div class="clear"></div>
<span class="widget-item-control"><span class="item-control blog-admin"><a class="quickedit" href="http://www.blogger.com/rearrange?blogID=129894785567511518&amp;widgetType=HTML&amp;widgetId=HTML4&amp;action=editWidget" onclick='return _widgetmanager._popupconfig(document.getelementbyid("HTML4"));' target="configHTML4" title="Edit"><br /></a></span></span>
<div class="clear"></div>
<table width="50%" cellpadding="6" cellspacing="2">
<tbody>

<tr>
<td style="border: 5px double rgb(153, 0, 255);">
<center><font size="3"><small><a href="%3Ch2%3E%3Cfont%20color="><font color="#FFFF00">Top Downloads</font></a> <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/new/"><img src="http://www.surendrashrestha.com.np/wp-content/uploads/b6e5361a4d7a_144EB/mozilla_wo_shortcut.png" alt="Spread Firefox Affiliate Button" border="0" /></a></small></font>
<center>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="40"><img src="http://www.downtr.net/uploads/top_icons/firefo.gif" align="left" border="0" /></td>
<td style="padding-left: 5px;" width="97%"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://www.mozilla.com/firefox?from=sfx&amp;uid=206342&amp;t=318">Mozilla Firefox</a></strong></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>

<tr>
<td width="40"><img src="http://www.downtr.net/uploads/top_icons/1220270929_gom.jpg" align="left" border="0" /></td>
<td style="padding-left: 5px;" width="97%"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://www.gomlab.com/eng/GMP_download.html">Gom Player</a></strong></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="40"><img src="http://www.downtr.net/uploads/top_icons/1220655884_klite.png" align="left" border="0" /></td>
<td style="padding-left: 5px;" width="97%"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://www.downtr.net/9296-k-lite-mega-codec-pack.html">K-Lite Mega Codec Pack</a></strong></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tbody>
<tr>
<td width="40"><img src="http://www.downtr.net/uploads/top_icons/foxit.png" align="left" border="0" /></td>
<td style="padding-left: 5px;" width="97%"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://tinyurl.com/68df6r">Foxit PDF Reader</a></strong></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="40"><img src="http://www.downtr.net/uploads/top_icons/kasperskyaa0.png" align="left" border="0" /></td>
<td style="padding-left: 5px;" width="97%"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://www.downtr.net/20568-kaspersky-avp-tool-v7.1.1.223.html">Kaspersky AVP</a></strong></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="40"><img src="http://www.downtr.net/uploads/top_icons/miro.gif" align="left" border="0" /></td>
<td style="padding-left: 5px;" width="97%"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://wlink.us/miro">Miro</a></strong></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="40"><img src="http://www.downtr.net/uploads/top_icons/nero.png" align="left" border="0" /></td>
<td style="padding-left: 5px;" width="97%"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://tinyurl.com/nlwm54">Nero 9 Free Edition</a></strong></span></span></td>
</tr>
</tbody>

</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="40"><img src="http://www.downtr.net/uploads/top_icons/aimp.jpg" align="left" border="0" /></td>
<td style="padding-left: 5px;" width="97%"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://wlink.us/aimp">AIMP</a></strong></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="40"><img src="http://www.downtr.net/uploads/top_icons/winr.jpg" align="left" border="0" /></td>
<td style="padding-left: 5px;" width="97%"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://www.shareit.com/product.html?cart=1&amp;productid=300012381&amp;cookies=1&amp;affiliateid=200098746">Winrar</a></strong></span></span></td>
</tr>

</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="40"><img src="http://www.downtr.net/uploads/top_icons/et.png" align="left" border="0" /></td>
<td style="padding-left: 5px;" width="97%"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://down6.flashget.com/flashget20en.exe">FlashGet</a></strong></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="40"><img src="http://www.downtr.net/uploads/top_icons/wina.jpg" align="left" border="0" /></td>
<td style="padding-left: 5px;" width="97%"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://tinyurl.com/l4fgdu">Winamp</a></strong></span></span></td>

</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="40"><img src="http://www.downtr.net/uploads/top_icons/photos.jpg" align="left" border="0" /></td>
<td style="padding-left: 5px;" width="97%"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://www.downtr.net/7412-photoscape.html">Photoscape</a></strong></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</center>
<object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" _origwidth="133" width="133" height="376"><param name="src" value="http://h1.flashvortex.com/files/20/3_1237822427_6607_151_0_133_376_6_20.swf" />
<param name="wmode" value="opaque" />
<param name="quality" value="best" />
<embed wmode="opaque" quality="best" src="http://h1.flashvortex.com/files/20/3_1237822427_6607_151_0_133_376_6_20.swf" type="application/x-shockwave-flash" _origwidth="133" width="133" height="376">&nbsp;</embed></object>

<p>&nbsp;</p></center></td></tr></tbody></table></div></div></div></div>

<div class="widget-content">
<a href="http://www.planet.com.mm/mobile/ringtones.cfm">
<img style="visibility: visible;" alt="" id="Image7_img" src="http://4.bp.blogspot.com/-dtc_NSs36IE/Tr8uRo-0OVI/AAAAAAAAAJ4/cSv6fbObZH0/s270/PhoneRingtone.gif" height="60" width="200" />
</a>
<br />
</div>
<div class="widget-content">
<a href="http://www.quackit.com/">
<img style="visibility: visible;" alt="" id="Image3_img" src="http://2.bp.blogspot.com/-MOUkK1M_IU8/Tr3mug4U-WI/AAAAAAAAAJI/sNO0uuRCbRc/s270/Css.gif" height="60" width="200" />
</a>
<br />
</div>
<div class="widget-content">
<a href="http://www.cell11.com/">
<img style="visibility: visible;" alt="" id="Image5_img" src="http://2.bp.blogspot.com/-73TAaiB1ang/Tr3nhUe1M7I/AAAAAAAAAJg/QeHUCPJLRHk/s270/Phonegame.gif" height="60" width="200" />
</a>
<br />
</div></marquee> 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons